ตอบโจทย์สร้างหลักประกันสูงให้ครอบครัวคุ้มครองครบ ทั้งชีวิต อุบัติเหตุและโรคร้าย กรุงเทพฯ, 20 สิงหาคม 2563 – ทีเอ็มบี ตอกย้ำแนวทำงกำรสร้ำงชีวิตทำงกำรเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยแนะนำแผนประกันชีวิตตัวช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ครอบครัว ด้วย “เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10” โดดเด่นด้วยความคุ้มครองสูง ครอบคลุมทั้งชีวิต และอุบัติเหตุ เบี้ยประกันไม่สูญเปล่ำ คัดสรรมาให้เลือก 3 แผนตามความต้องการ โดยเน้นชูแผนประกันแบบ ซีไอ พลัส ที่มอบเบ็ดเสร็จครบทุกความคุ้มครองทั้งชีวิต อุบัติเหตุ จนถึงโรคร้ายแรง ตอบโจทย์ตรงจุดทุกความต้องกำรให้ลูกค้ามั่นใจกับการวางแผนสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวในระยะยาว

นายชวมนต์ วินิจตรงจิตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน ทีเอ็มบีหรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีไม่หยุดนิ่งที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ ตรงจุดทุกความต้องการของลูกค้ำพร้อมบริกำรที่เหนือควำมคำดหมำย รวมถึงปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุมมองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในยุค New Normal จากผลกระทบของโรคโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวและตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรวำงแผนอนาคต เพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งแผนประกัน ชีวิตเพย์ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 (Pay Light High Protect 20/10) จะช่วยให้ลูกค้าอุ่นใจมากกว่าด้วยจุดเด่น คุ้มครองหนัก รับควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 999 ล้านบาท นาน 20 ปี (ความคุ้มครองการเสียชีวิตเป็นไปตามทุนประกัน) ชำระเบี้ยคงที่เพียง 10 ปี พร้อมควำมสบายใจว่าเบี้ย ประกันไม่สูญเปล่า รับเบี้ยประกันคืนทั้งหมดเมื่ออยู่ครบสัญญำ คุ้มครองเพิ่ม เป็น 2 เท่า หำกเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุและรับเพิ่มเป็น 3 เท่าหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณภัย พิเศษ สำหรับเพย์ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 ซีไอพลัส เพิ่ม ความคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง รับเงินก้อนสำหรับรักษาตัวทันทีที่ตรวจพบ และคืนเงินและเบี้ยประกันโรคร้ายทั้งหมด เมื่อลูกค้ำอยู่ครบสัญญาและไม่เคยมีการเรียกร้องผลประโยชน์โรคร้ายแรงระยะรุนแรง เพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตอย่ำงอุ่นใจมากขึ้น

แผนประกันชีวิต เพย์ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 ตอบโจทย์จบทุกความต้องการ ด้วยแผนประกันที่คัดสรรมาให้เลือกถึง 3 แผนดังนี้แผนที่
1. เพย์ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 มาตรฐาน คุ้มครองชีวิตสูง พร้อมรับเพิ่มเป็น 2 เท่าหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และคืนเงินค่ำเบี้ยประกันที่ชำระมา เมื่ออยู่ครบสัญญาแผนที่
2. เพย์ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 ซีไอ คุ้มครองอุบัติเหตุ พร้อมเพิ่มเติมควำมคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง และคืนเงินค่าเบี้ยประกันของควำมคุ้มครองหลักที่ชำระมา เมื่ออยู่ครบสัญญา 3. เพย์ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10 ซีไอ พลัส คุ้มครองทั้งชีวิต อุบัติเหตุและ 50 โรคร้ายแรง พร้อมคืนเงินค่าเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมด ทั้งค่าเบี้ยประกันของความคุ้มครองหลักและเบี้ยประกันโรคร้าย เมื่อลูกค้ำอยู่ครบสัญญาและไม่เคยมีการเรียกร้อง ผลประโยชน์โรคร้ายแรงระยะรุนแรง ทำให้เบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า ถือเป็นฟีเจอร์เด่นกับการประกันโรคร้าย
ที่คิดมำตอบโจทย์ควำมต้องกำรส ำหรับคนอยำกวำงแผนกำรเงินให้ครอบครัว เพื่อเป็นรำกฐำนในกำรสร้ำง
ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในระยะยาว

พิเศษ! แผนประกันชีวิต “เพย์ไลท์ ไฮ โพรเทค 20/10” เพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัว สร้างความมั่นใจให้ชีวิตคุณและครอบครัวด้วยหลักประกันความคุ้มครองสูง มาพร้อมกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็ม เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตทีเอ็มบี หรือธนชาต ได้รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดถึง 10% พร้อมรับเพิ่มโทรศัพท์มือถือไอโฟน 11 ความจุ 256GB มูลค่า 30,900 บาทอีก 1 เครื่อง ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของทีเอ็มบีทั่วประเทศ หรือ Contact Center โทร.1558 หรือ
www.tmbbank.com