เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า : นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยต่อกรณีข้อเรียกร้องของภาคประชาชนดังนี้

1 พรรคภูมิใจไทย สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ และเสนอให้รัฐสภาพิจารณารับรองตามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

2.พรรคภูมิใจไทยเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องไม่กระทบหมวด 1 และหมวด 2 อันเป็นลักษณะสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.พรรคภูมิใจไทย เสนอให้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน มีความเป็นอิสระในการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการ ซึ่งรัฐธรรมนูญต้องสร้างความเท่าเทียม ความเสมอภาค ให้กับประชาชน รวมถึงต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้มากที่สุด และต้องสนับสนุนให้มีการกระจายอํานาจ การบริหารและงบประมาณไปสู่ท้องถิ่น

4.พรรคภูมิใจไทย พร้อมจะให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของส.ส.ร. เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และพรรคภูมิใจไทยเห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสภา เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และข้อเสนอของภาคประชาชน

5.พรรคภูมิใจไทยไม่สนับสนุนการคุกคามผู้เห็นต่างทุกๆกรณี ทั้งการคุกคามโดยอำนาจ อาวุธ และการคุกคามทางสังคม

6.การสนับสนุนข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนของรัฐบาลข้อ 12 ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภาว่า สนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวอีกว่า ข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทย มาจากมติของสมาชิกพรรคทุกคนที่รับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน ในเรื่องการปรับปรุงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยรับฟังความคิดเห็นทุกๆฝ่าย ให้ความเคารพ ทุกๆสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่า พรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์