นพ.ระวี มาศฉมาดล ประธานคณะอนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า กล่าวถึงการจัดสัมมนาเรื่อง ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้า ว่า เป้าหมายในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องจากทางกรรมาธิการมองว่า การที่ประเทศจะขับเคลื่อนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ผลจะต้องประกอบกับความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐที่กำหนดนโยบาย ภาคเอกชน อุตสาหกรรมยานยนต์และประชาชนทั้งหมด เพราะฉะนั้นประชาชนจึงต้องมีส่วนร่วม และการสัมมนาครั้งนี้ก็เน้นไปที่การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนมีโอกาสให้ซักถามถึงทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าจากฝ่ายนโยบาย เพื่อให้ทันท่วงทีในการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในยุคยานยนต์ไฟฟ้า

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการพลังงานฯ จะขอเข้าพบนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ เพื่อขอทราบถึงแนวนโยบายด้านพลังงานว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ และทาง กมธ.ก็จะเสนอนโยบายพลังงานที่ได้ศึกษามาเช่นกัน ในส่วนของคณะอนุ กมธ.ยานยนต์ไฟฟ้า ก็คงจะเสนอทิศทางของนโยบายนี้ต่อนายสุพัฒนพงษ์ เนื่องจากท่านได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ จึงเป็นจังหวะที่ดีในการนำเสนอเรื่องนี้ในสายตาของสภาฯ