ส่งมอบแปลงเกษตรสาธิต ห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ให้ รร.บ้านเมืองคง ต.คูขาด จ.นครราชสีมา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการติดปีกเติมฝันในจังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยจับมือวารสารการเงินธนาคาร และ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้โรงเรียนบ้านเมืองคง ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา  

ห้องคอมพิวเตอร์เดิมทีโรงเรียนมีคอมฯเครื่องเก่า ธนาคารจึงเข้าไปสนับสนุนคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง ส่วนห้องสมุดเดิมมีปัญหาหลังคารั่ว ธนาคารจึงสนับสนุนเงินสำหรับปรับปรุงโครงสร้างหลังคาห้องสมุดที่ชำรุดให้กับโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้ใช้อย่างปลอดภัย วารสารการเงินธนาคารได้ร่วมสนับสนุนหนังสือใหม่ อาทิ หนังสือเรียน หนังสือเด็ก และบริษัท คิงส์เมนฯ ร่วมสนับสนุนชั้นวางหนังสือ และชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับให้เด็กนั่งอ่านหนังสือ ด้านแปลงเกษตรอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ธนาคารผลักดันและสนับสนุนการทำแปลงเกษตรอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ทั้งการปลูกพืชผัก ปลูกไม้ยืนต้น สนับสนุนพันธุ์ไก่และอาหารไก่ และการขุดสระน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและเลี้ยงพันธ์ปลา ฝึกทักษะอาชีพและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะให้เด็กนักเรียน 

นอกจากนี้ธนาคารยังได้บรรจุโครงการคัดแยกขยะ ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเรื่องปัญหาขยะ อันตรายจากขยะ และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้เด็ก ได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่ายิ่งขึ้น และบริษัท ซัพพอร์ท แพค สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

โรงเรียนบ้านเมืองคง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 168 คน คุณครู 15 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 ผู้ปกครองของเด็กส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จบการศึกษาระดับ ป.6 อาชีพหลัก คือ ทำนา และรับจ้าง ถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 10 แล้วที่ธนาคารและพันธมิตรได้ร่วมมือจัดขึ้นในโคราช โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษาของเด็กในต่างจังหวัดได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าทันและเท่าเทียม พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีควบคู่กับทักษะอาชีพด้านการเกษตรตามบริบทของชุมชน ให้เป็นทักษะชีวิตที่เข้มแข็งก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนสุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน  ธุรกิจขนาดใหญ่ และ ตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วยาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo และโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด ร่วมกันทำพิธีส่งมอบโครงการทั้งหมด โดยมีวีรศักดิ์ พวงสมบัติ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คง 2 และปานรดา ฟังสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองคง รับมอบโครงการ