พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำสมาชิกวุฒิสภาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 15 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมวุฒิสภาจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยกิจกรรมมีการร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ขยะและมีการทำความสะอาดรางระบายน้ำแนวถนนประชาชื่นรวมระยะทาง 400 เมตร เพื่อให้การระบายน้ำบนพื้นถนนทำได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภาและประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะและตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันช่วยเหลือผ่านการดำเนินโครงการในรูปแบบต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปันและสามัคคี สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

The post ส.ว.จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ appeared first on innnews.