นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. กล่าวภายหลังลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยการดำเนินการตามสัญญาจ้างงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 กับนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือกฟภ. ว่า การวางสายไฟฟ้าเป็นหนึ่งในระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ที่รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการ สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานในการประกอบธุรกิจ โดยพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เป็นโอกาสการลงทุนของภาคเอกชนนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการจ้างงานและความต้องการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในการแปรรูปมากขึ้น

อย่างไรก็ตามความร่วมมือของ 2 รัฐวิสาหกิจในครั้งนี้ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ กฟภ. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ เข้าพื้นที่นิคมฯ รวมมูลค่าวงเงินการก่อสร้าง 35.5 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความเติบโตเพิ่มมากขึ้น

The post กนอ.ผนึกกฟภ.เพิ่มเสถียรภาพพลังงาน appeared first on innnews.