นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยที่ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมกับส่วนกลางนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจึงได้แจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้แก่

1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 89 รูปหรือจำนวนตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม) ตั้งแต่เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป

2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่เวลา 18:00 น เป็นต้นไป พร้อมแจ้งไปยังนายอำเภอทุกอำเภอดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ,

4. กิจกรรมจิตอาสา “12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เป็นกิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยให้ประชาสัมพันธ์ไปยังจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม และเชิญชวนประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ สวมเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำชับไปยังจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีและกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมให้เหมาะสมมิให้แออัด การลดเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และจัดสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดมือ และการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่จัดกิจกรรม เป็นต้น

The post มท.เชิญชวนปชช.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่ appeared first on innnews.