นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการ MOC Biz Club เป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจรายเล็กระดับจังหวัดที่กระทรวงพาณิชย์ให้การส่งเสริมและใช้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทำให้เกิดการจ้างงานคนในท้องถิ่น และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม MOC Biz Club ได้รับผลกระทบมากกว่าร้อยละ 60 โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียว และเป็นสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ส่งผลถึงผลประกอบการในภาพรวม จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งจัดทำแผนฟื้นฟูผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

โดยในเบื้องต้นจะจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า เพิ่มการรับรู้ผลิตภัณฑ์ และพบปะผู้ประกอบการกลุ่มใหม่ๆ เพื่อร่วมลงทุนในอนาคต เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) สร้างโอกาสและพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศต่อยอดธุรกิจร่วมกัน การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้จะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองและเครือข่าย รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมธุรกิจในส่วนภูมิภาคนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในอนาคต ๅอย่างไรก็ตาม จะมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า รวมถึงนำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ทำการตลาดออนไลน์ และทำการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจรอีกด้วย

โดยแผนฟื้นฟูฯ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กลับมาเข้มแข็งโดยเร็ว ขณะเดียวกัน ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ จำนวน 11,034 ราย แบ่งออกเป็น 11 กลุ่มธุรกิจ