นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 16 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 22,821 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 391.31 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 13,042 คดี ค่าปรับ 132.87 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 6,754 คดี ค่าปรับ 157.33 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 487 คดี ค่าปรับ 7.09 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,019 คดี ค่าปรับ 39.56 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 53 คดี ค่าปรับ 1.36 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,006 คดี ค่าปรับ จำนวน 25.07 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 460 คดี ค่าปรับ 28.03 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,289,151.500 ลิตร ยาสูบ จำนวน 430,202 ซอง ไพ่ จำนวน 61,362 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 2,478,880.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 43,010 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,134 คัน