นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา ภายในงานมีการแถลงผลการดำเนินงานโครงการ และมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่วิทยากร E-Commerce ชุมชนที่มี ผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการชุมชนจำนวน 3 รางวัล และวิทยากรดีเด่น

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แถลงผลการดำเนินงานของ สดช. โดยระบุว่า เป็นไปตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งหวังการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง โครงการจึงได้ดำเนินการสร้างวิทยากร E-Commerce ชุมชนจำนวน 610 คน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และดูแลประชาชน พร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้จากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 6,113 คน สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์จำนวน 4,527 ร้านค้า กระทั่งสามารถเกิดมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 209 ล้านบาทซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจในการดำเนินการอย่างมั่นคง และยั่งยืนสำหรับศูนย์ดิจิทัลชุมช
ขณะที่ คณาจารย์หลักสูตรการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามที่ปรึกษาโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce โดยมี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมพัฒนาวิทยากรและศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์ในระดับชุมชน ก่อให้เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนมูลค่าต่อเศรษฐกิจฐานราก สู่ผู้ประกอบการชุมชน ด้วยความตั้งใจจนก่อให้เกิดความประทับใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ส่งเสริมนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในการร่วมผลักดันผู้ประกอบการในอนาคตต่อ และคณาจารย์ในการให้ความช่วยเหลือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

DE

 

DE

 

DE

 

DE