นายเทพไท เสนพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กระท่อมอย่างเป็นระบบ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) ได้กล่าวถึงการกำหนดพื้นที่นำร่องในการศึกษารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมให้สามารถครอบครองและเสพได้โดยไม่ผิดกฎหมาย จำนวน 135 หมู่บ้าน ชุมชน นั้น เมื่อได้พิจารณารายชื่อหมู่บ้าน ชุมชน ทั้งหมดแล้ว

เห็นว่า ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกพืชกระท่อม จึงขอเสนอให้ ป.ป.ส. เพิ่มพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ใน 8 อำเภอ เพื่อให้ได้มีการศึกษาข้อมูลจากพื้นที่เหล่านี้ด้วย รวมทั้งได้เสนอให้เปลี่ยนถ้อยคำในการแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยขอให้ใช้คำว่า “บริโภค” หรือ “กิน” แทน คำว่า “เสพ” นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ว่า อาจได้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมและไม่เป็นข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ดังนั้น คณะอนุ กมธ. จะลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทำประชาพิจารณ์ ระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค. 2563 โดยได้จัดทำเสื้อเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อเป็นการรณรงค์อีกด้วย