นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนำเรื่องการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี2563/64 เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ มันสําปะหลัง เชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ที่ความชื้น 14.5% ราคา 8.50 บาท/กก. ปริมาณไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อโครงการดังกล่าวออกไป

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กว่า 4.5 แสนราย และมันสำปะหลัง กว่า 5.2 แสนราย รวมการช่วยเหลือเกษตรกรประมาณ 1 ล้านครัวเรือน

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ทั้งนี้รัฐบาลยังเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชหลักเศรษฐกิสำคัญทั้ง 5 ชนิด โดย ข้าวและยางพารา ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมฯแล้วเช่นกัน