ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 2,203 ตัวอย่างร ะหว่าง5 – 11 กรกฎาคม 2563
เมื่อสอบถามความพอใจของประชาชนต่อกลุ่มรัฐมนตรีที่เคยเป็นแกนนำ กปปส. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.6 พอใจค่อนข้างน้อย ถึง ไม่พอใจเลย ในขณะที่ร้อยละ 13.4 พอใจค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด และเมื่อถามถึงเหตุผลที่ไม่พอใจกลุ่มรัฐมนตรีที่เคยเป็นแกนนำ กปปส. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.7 ระบุสร้างความขัดแย้ง วุ่นวาย แก่งแย่งตำแหน่งรัฐมนตรี บนความทุกข์ยากของประชาชน รองลงมาคือ ร้อยละ 59.6 ระบุไม่มีผลงานที่โดนใจ ทำงานไม่ตรงเป้าความต้องการของประชาชน ร้อยละ 56.3 ระบุ ไม่ทำตามอุดมการณ์ที่เคยประกาศไว้

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.8 ระบุควรปรับออกกลุ่มรัฐมนตรีในส่วนของรัฐมนตรีที่เคยเป็นแกนนำ กปปส. ในชุดนี้ ในขณะที่ร้อยละ 9.2 ระบุควรอยู่ต่อ ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถามถึงผลกระทบเงินบริจาค เมย์เดย์ ต่อ พรรคก้าวไกล (อนาคตใหม่เดิม) พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.3 ระบุส่งผลกระทบ ในขณะที่ร้อยละ 24.7 ระบุไม่ส่งผลกระทบ และเมื่อถามถึงความตั้งใจจะเลือก พรรคก้าวไกล ถ้าวันนี้เลือกตั้ง พบว่า แนวโน้มจำนวนคนตั้งใจจะเลือกลดลงจากร้อยละ 16.7 ในช่วงก่อนข่าวเงินบริจาค มาอยู่ที่ร้อยละ 6.9 ในช่วงหลังข่าวเงินบริจาค โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.3 ในช่วงก่อนข่าวเงินบริจาค และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.1 ในช่วงหลังข่าวเงินบริจาค ที่ตั้งใจจะไม่เลือก