“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,269 คน เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร กับ“กระแสข่าวการปรับ ครม.” ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 เมื่อถามถึง ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน “พอใจ/เข้าตา”พบว่า ร้อยละ 50.80 ระบุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รองลงมาร้อยละ 34.67 ระบุ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 ร้อยละ 12.93 ระบุ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ คนพิการ

ด้านผลงานรัฐบาลที่ประชาชน ยังไม่พอใจ/ต้องปรับปรุง ร้อยละ 61.15 ระบุ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ รองลงมาร้อยละ 22.85 ระบุ ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพสูง ปัญหาความยากจน ร้อยละ 13.80 ระบุ การจ่ายเงินช่วยเหลือล่าช้า ไม่ทั่วถึง

ขณะเมื่อถามว่าประชาชนพึงพอใจกับผลงานรัฐบาลกรณีโควิด-19 มากน้อยเพียงใด พบว่า ร้อยละ 43.58 ระบุ ค่อนข้างพอใจ เพราะ มีมาตรการที่เข้มงวด ทีมบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความสามารถประชาชนส่วนมากให้ความร่วมมือ ฯลฯ ร้อยละ 23.80 ระบุ พอใจมาก เพราะ ควบคุมสถานการณ์ได้ดี ปลอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ยอดผู้เสียชีวิตไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ฯลฯ ร้อยละ 22.06 ระบุ ไม่ค่อยพอใจ เพราะ สินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ราคาแพงมาตรการต่างๆ ไม่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ขาดความโปร่งใสฯลฯ

ท้ายที่สุด เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าถึงเวลาหรือยังที่จะต้องมีการ ปรับ ครม. พบว่า ร้อยละ 67.85 ระบุ ถึงเวลาแล้ว เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าแพงประชาชนลำบาก คนตกงาน ว่างงาน หนี้สินเยอะ อยากให้มืออาชีพเข้ามาทำงานเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถมาแก้ปัญหาคัดเลือกคนที่เหมาะสม ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 23.40 ระบุ ปรับหรือไม่ปรับก็ได้ เพราะ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ปรับหรือไม่ปรับก็น่าจะเหมือนเดิม เป็นการหมุนเปลี่ยนตำแหน่งทางการเมืองฯลฯ ร้อยละ8.75 ระบุ ยังไม่ถึงเวลา เพราะ มีเรื่องอื่นที่สำคัญและควรดำเนินการก่อน เร่งแก้ปัญหาอื่นก่อน ทุกคนต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประชาชน ฯลฯ