นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09.30 น. โดยวันนี้ มีวาระการประชุมพิจารณากระทู้ถามทั่วไปหลายเรื่อง อาทิ เรื่องปัญหาจากการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), เรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก, เรื่องปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังสัตว์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตอุตสาหกรรมบางปู กม.30 และ กม.14 จังหวัดสมุทรปราการ, เรื่องขอความคืบหน้าการคืนสมณเพศให้แก่พระเถระ 7 รูป และเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ของภาคการเกษตร

จากนั้น จะพิจารณาเรื่องที่ค้างการพิจารณาจากการประชุมเมื่อวานนี้ คือ การรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) หลังองค์ประชุมไม่ครบ ทำให้ประธานต้องปิดการประชุมทันที โดยฝ่ายค้านมีความต้องการจะสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ไม่มีการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งคณะรัฐมนตรี และพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงเสนอให้มีการนับองค์ประชุม เพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงคณะรัฐมนตรีผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า พรรคร่วมรัฐบาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้ง