ตัวแทนสมาพันธ์แรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันเข้าชื่อหนังสือยื่นต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเรียกร้องขอให้กำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 เป็นวันอาทิตย์ เนื่องจากในการเลือกตั้งซ่อมหลายครั้งที่ผ่านมา มีการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอื่น เช่นการเลือกตั้งซ่อมลำปาง ที่กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเสาร์ หรือวันหยุดอื่นที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ ทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเสียโอกาสในการไปใช้สิทธิ์ออกเสียง เนื่องจากอาจจะไม่ได้หยุดงานในวันเลือกตั้งดังกล่าว

ตัวเเทนสมาพันธ์แรงงาน กล่าวว่า วันที่จะเลือกตั้งซ่อม เขต5 จ.สมุทรปราการ หาก กกต. กำหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันทำงานของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทำงานในองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีจำนวนมากในพื้นที่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจ การลางาน เพื่อไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงตั้งแต่ 08.00 – 17.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาทำการของสถานประกอบการเอกชนโดยทั่วไป

ทั้งนี้ ในนามสมาพันธ์แรงงาน จ.สมุทรปราการ ตนขอเรียกร้องให้ กกต. กำหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันหยุดที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทำงานในองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้สะดวก โดยไม่ต้องลางาน ซึ่งสมควรกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ ที่อยู่ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ.2563