สมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย ยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาผ่านนางผ่องศรี ธาราภูมิ พร้อมด้วยนายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อเป็นกลไกให้มีหน่วยงานกลางมาดูแลเรื่องการปลูกกัญชา เนื่องจากมองว่ากัญชามีประโยชน์มากว่าโทษและให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาภายใต้โควตาที่กำหนดเพื่อใช้ ในกิจการทางการแพทย์หรือตลาดยาโดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะกัญชาถือเป็นสมุนไรไทยที่สามารถใช้รักษาโรคและมีอยู่ในตำรับแพทย์แผนไทย แต่เพื่อให้การดำเนินการมีหลักเกณฑ์และเรียบร้อย

จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มาควบคุมกำกับดูแลรวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงฝากไปยังภาครัฐและทุกภาคส่วนในการผลักดันและสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสิ่งสำคัญคือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ทั้งนี้ ทางคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้รับร่างกฎหมายนี้ไว้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด เพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาต่อไป