นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ประกาศวันหยุดชดเชยซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยให้หยุดชดเชย 2 วัน ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ทช. ได้เตรียมพร้อมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน โดยได้จัดทำแผนรับมือดังนี้ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเข้าช่วยเหลือ เมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)