นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติในสองเรื่องหลัก คือ ได้มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมายื่นคำขอใบรับรองมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อจะได้ดำเนินการส่งคำขอต่อไปยังกรมการวิชาการเกษตรเพื่อดำเนินการตรวจสอบและออกใบรับรองต่อไป ทั้งนี้ ใบรับรอง GAP มีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และผู้นำเข้าสับปะรดกระป๋องต่างชาติถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าจะซื้อจากประเทศใด

ทั้งนี้ ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด โดยยึดหลัก “การตลาดนำการผลิต” ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานของสามกระทรวงหลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย ด้านผลผลิต ด้านการแปรรูป และ ด้านตลาด

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องการแก้ป้ญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรด ประเด็นขอให้มีการจ้างตามระยะเวลาที่โรงงานดำเนินการผลิตจริง แทนการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานระยะ 2 ปี ทางคณะกรรมการฯได้ประสานงานและติดตามเรื่องนี้กับกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้แทนจากกระทรวงแรงงานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางกระทรวงฯในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยได้ดำเนินการเจรจากับทางรัฐบาลเมียนมา เวียดนาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการเจรจากับประเทศ ลาว และกัมพูชาในกลางเดือนนี้ ซึ่งในตัวสัญญาจ้างงานจะปรับแก้ให้เปิดช่องให้มีการจ้างงานในระยะสั้นได้ และจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีต่อไป