คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร.จัดงานเสวนา “ความตกลง CPTPP ประโยชน์ ผลกระทบ และประสบการณ์จากประเทศภาคี” โดยนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า การเสวนาในครั้งนี้ถือเป็นกระบวนการในการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ทำให้ประเทศไทยมีข้อมูล จากการรับฟังแนวทางที่เป็นประโยชน์ รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบจากผู้แทนประเทศภาคี CPTPP ซึ่งภาพรวมมองว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าโทษหากได้เข้าเป็นสมาชิก CPTPP

ทั้งนี้ กกร. ต้องการตอบคำถามถึงภาคประชาสังคมที่ยังไม่สบายใจ ในขณะที่ กกร.เองยังคงย้ำจุดยืน ในการสนับสนุนการเข้าร่วมเจรจา เพราะจะทำให้ประเทศไทยได้รับทราบข้อมูลเชิงลึก และหากเห็นว่าจะเกิดผลเสียกับประเทศมากเกินไปก็พร้อมที่จะสนับสนุนการยกเลิกเจรจาทันที