(อ่าน :นายกฯร่วมพิจารณาพรบ.งบฯ64ปัดตอบคำถามสื่อ)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วันแรก วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่รัฐบาลนำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันนโยบายและมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกันทั้งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจภายในประเทศและผลกระทบจากภายนอก รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมกันนี้ ยังได้วางมาตรการการช่วยเหลือประชาชนด้านการลดภาระหนี้เพื่อให้ประชาชนผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้ เพื่อให้ตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้มีเสถียรภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริหารประเทศหรือความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประเทศไทยมีความแข็งแรงโดยให้ความสำคัญกับวิกฤตเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมถึงการสร้างรายได้ของประชาชนเพื่อกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแก้ไขระยองอย่าพูดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงวางรากฐานของการพัฒนาประเทศสู่อนาคตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนโปร่งใสและตรวจสอบได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและนำมาใช้จ่ายในการปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น