นายราเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งตัวแทนเข้าให้ความเห็น โดยยืนยันที่จะให้มีการเดินหน้าแก้ไข รัฐธรรมนูญต่อไปตามเจตนารมณ์ของพรรคตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และเสรีภาพของสื่อมวลชน ที่มองว่าถูกลดให้น้อยกว่าในรัฐธรรมนูญปี 2550 รวมถึงระบบการเลือกตั้ง การเข้าสู่ระบบอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่มีปัญหา โดยเฉพาะปัญหาการคำนวณสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทรราษฎรหลังการเลือกตั้ง ที่พรรคมองว่ายังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพราะใช้วิธีการที่ผิดหลักการ เห็นได้จากการกำหนดหลักการ ส.ส.พึงมี แต่กลับมีการจัดสรรที่นั่งให้พรรคเล็กที่มีคะแนนน้อยกว่าจำนวน ส.ส.พึงมี

นอกจากนี้ยังเห็นว่า รัฐธรรมนูญถูกออกแบบให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง แต่กลับมีปัญหาในการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองกรค์อิสระ กับฝ่ายการเมือง เห็นได้จากรัฐธรรมนูญมาตรา 236
ที่ให้ ส.ส.สามารถเข้าชื่อเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช.ได้ แต่มาตราดังกล่าวกลับให้อำนาจต่อรองกับประธานรัฐสภาในการพิจารณาส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา ดังนั้นจึงเห็นควรต้องแก้ไขมาตรานี้ด้วย

ขณะเดียวกันยังมีประเด็นสำคัญที่พรรค เห็นว่าจำเป็นต่อการแก้ไข เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเงื่อนไขให้อำนาจ ส.ว. ร่วมเห็นชอบในการแก้ไข จึงเป็นอุปสรรคทำให้รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยาก ดังนั้นการจะแก้ไขได้ จำเป็นต้องแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้ ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดแต่ละมาตรา