นายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ว่า ไม่มีอะไรใหม่เป็นการตัดแปะข้อความมาจากงบประมาณปี 2563 ไม่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านสาธารณะสุข ครั้งสำคัญ ดังนั้นการจัดทำงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับสาธารณะสุขมากกว่างบประมาณด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องตระหนักรู้ว่าโลกกำลังต่อสู้กับอะไร จำเป็นต้องตัดลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไป ที่ผ่านมางบกระทรวงกลาโหมตลอด 6 ปีมากเกินความจำเป็น ในขณะเดียวกันในปี 2564 อาจจะดูว่างบกระทรวงกลาโหมลดลง แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่งบประมาณการจัดซื้ออาวุธไม่มีการปรับลดลงแต่อย่างใด รัฐบาลยังคงจัดเต็มการจัดซื้ออาวุธสำหรับกองทัพอย่างเต็มที่ ทั้งๆที่เงินงบประมาณต้องใช้ในการจัดการด้านสาธารณะสุขแต่รัฐบาลกลับไมให้ความสำคัญมากนัก

นอกจากนี้ สถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการรักษาสุขภาพประชาชนมากกว่าที่ผ่านมา โดยเน้นการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณะสุข การเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลประจำตำบล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องจัดลำดับความสำคัญ อย่าทำตามความเคยชินดังเช่นที่ผ่านมา การเพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณะสุข จะเกิดประโยชน์มากกว่าเพิ่มศักยภาพด้านอาวุธของกองทัพ โลกยุคใหม่ สู้กันด้วยการรักษาสุขภาพประชาชน ไม่ใช้การซื้ออาวุธมาประหัตประหารชีวิตกันอย่างในอดีตที่ผ่านมา