นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09.30 น. โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ ประธานฯ จะอนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยวันนี้ จะพิจารณาวาระรับทราบที่เหลืออีก 12 เรื่อง อาทิรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562 รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และรายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีญัตติที่ค้างการพิจารณากว่า 156 ญัตติ

สำหรับการประชุมวานนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาขนและประเทศชาติ ประกอบกับในช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถประชุมคณะกรรมาธิการได้