ร่วมสมทบโครงการ “รวมใจฝ่าวิกฤต COVID-19”
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่ สภากาชาดไทย ในโครงการ “ รวมใจฝ่าวิกฤต COVIC-19” เพื่อจัดซื้อชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตและหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ไดร้บัผลกระทบและบุคลากรทางการแพทย์โดยได้รับเกียรติจากนายขรรค์ประจวบเหมาะผู้อานวยการ สานักงานจัดหารายได้ และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อานวยการ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย