วันที่​ 19 มิถุนายน 2563 : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพคุณ รัฐไผท ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร ได้ลงนามแต่งตั้ง ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร

หลังจากที่คณะกรรมาธิการได้ประชุมครั้งล่าสุดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์จากทั่วประเทศ มาทำหน้าที่นี้ และได้ทำการคัดเลือก ดร.ส.สมบัติฯ เป็น 1 ใน 10 ของคณะอนุกรรมการฯ

สำหรับดร.ส.สมบัติ มีสุนทร​ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นนักการศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การจัดการ การบริหารการศึกษา เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา,โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร,โรงเรียนโยธินบำรุง และเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาอื่นๆที่สำคัญอีกหลายแห่ง

ดร.ส.สมบัติฯ เป็นนักการศึกษาหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ซึ่งได้รับการยอมรับด้านการจัดการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน ได้ริเริ่มนำเอากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน มาประยุกต์ใช้ในบริบทการจัดการเรียนการสอน ของสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งส่งเสริม ให้ครู–อาจารย์ เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ จากการมีมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการสอน อันเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพทัดเทียมตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มนำแนวทางใหม่ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน มาปรับใช้ได้อย่างดียิ่ง

การได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการศึกษา สภาผู้แทนราษฏรในครั้งนี้ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ต่างแสดงความยินดีกันเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่า ดร.ส.สมบัติฯ​ จะสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของไทย การเรียนการสอนที่ดีเหมาะสมกับเยาวชนและสภาพสังคมไทยต่อคณะกรรมาธิการได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

เนื่องจากดร.ส.สมบัติฯ ที่ได้เคยวิเคราะห์แสดงทัศคติว่าผลของการศึกษาไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาวเป็นการดำเนินการเพื่ออนาคต การศึกษาจึงจำเป็นต้องสอดคล้องสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลง และความต้องการในอนาคต เราจัดการศึกษาวันนี้เพื่อตอบสนองสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงและความต้องการในอนาคต เราต้องรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทยและประเทศชาติของเราเป็นอย่างไร เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร