‘สวนดุสิตโพล’ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “ประชาชนคาดหวังอะไร? ต่อ พรรคการเมืองที่ตั้งใหม่” ตามที่ กกต. เปิดให้กลุ่มการเมืองเข้ายื่นความจำนงขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มการเมืองตั้งขึ้นใหม่ถึง 42 พรรค ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ทำให้ประชาชนมี ทางเลือกมากขึ้นและมีความคาดหวังต่อพรรคการเมืองใหม่ว่าจะเข้ามาช่วยพัฒนาบ้านเมืองต่อไป เพื่อสะท้อน ความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,083 คน ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1) สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ “พรรคการเมืองใหม่” คือ
อันดับ 1 มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง 48.30%
อันดับ 2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ทำเพื่อส่วนรวม พัฒนาประเทศ 43.98%
อันดับ 3 มีหัวหน้าพรรคและสมาชิกที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 35.34%
อันดับ 4 เป็นคนรุ่นใหม่ มีนโยบายที่ดี มีแนวคิดใหม่ๆ 31.02%
อันดับ 5 ไม่สร้างความขัดแย้ง สาดโคลนกันไปมา 28.14%

2) “พรรคการเมืองใหม่” จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 เป็นที่พึ่งได้ 51.78%
เพราะ เป็นผู้แทนของประชาชน เป็นปากเสียง น่าจะมีศักยภาพ มีความสามารถในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความ ตั้งใจและนโยบายในการทำงาน ฯลฯ
อันดับ 2 เป็นที่พึ่งไม่ได้ 48.22%
เพราะ เป็นคนหน้าเดิม กลุ่มเดิม เป็นนอมินี ปัญหาการเมืองไทยแก้ไขได้ยาก เน้นแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ฯลฯ

3) ทำอย่างไร? “พรรคการเมืองใหม่” จึงจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างดี
อันดับ 1 ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอย่างแรก รับฟังความเห็น ความเดือดร้อน 35.22%
อันดับ 2 เข้าใจปัญหา แก้ปัญหาให้ตรงจุด 22.87%
อันดับ 3 มีผลงานให้เห็น ทำงานต่อเนื่องสม่ำเสมอ 21.86%
อันดับ 4 ดูแลเอาใจใส่ ใกล้ชิด เข้าถึงประชาชน 18.22%
อันดับ 5 ท างานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 17.00%

 

Suan Dusit