บรรยากาศการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรับ-มอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเก็บรักษาในหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการระดับตำบลและคณะทำงาน รับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งในการเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่หว่าง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 มิ.ย. 63 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา และนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อย

โดย นางวณิชดา ไชยศิริ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ชี้แจงขั้นตอนการรับ-จ่ายวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้กับตัวแทนแต่ละตำบลที่มารับวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน. ) ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนคนไม่ให้แออัดและเว้นระยะห่างให้เป็นไปตามมาตรการ social distancing