นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว การแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงมากขึ้น และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 มีผลต่อการค้าและการส่งออกของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย

ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ลดลงร้อยละ 10.7 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 2,032 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและการส่งออกของประเทศ ในช่วงครึ่งปีหลัง กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับธุรกิจตามวิถีใหม่ (New normal) สำหรับภาคธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่า ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และไลฟ์สไตล์

โดยการดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าผ้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้พร้อมกับโอกาสการขยายในธุรกิจใหม่โดยการสร้างการค้าแบบยั่งยืน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน