นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. อีกวาระหนึ่ง ตามมติของคณะกรรมการธนาคารโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และหลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการ ธอส. ได้เป็นประธานการประชุม Management Morning Meeting (MM) ครั้งที่ 6/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ พร้อมกับให้แนวทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ทันที โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธอส. สำนักงานใหญ่