นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมเปิดตัวโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งขยายตลาดส่งออกโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดอบรมเทคนิคการทำธุรกิจ การตลาด การเตรียมความพร้อมมาตรฐานส่งออกให้กับเกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการโคนมของไทย รวมทั้งพาไปสำรวจตลาดและจับคู่ธุรกิจในจีน และสิงคโปร์ โดยประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมโคนมไทยได้รับการพัฒนา และมีกระบวนการผลิตนมที่มีคุณภาพ รวมถึงยังใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดการผลิต และแม้อยู่ในช่วงวิกฤติโควิด-19 แต่การส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมของไทย ยังขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่าการส่งออกกว่า 186 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 13 โดยตลาดส่งออกสำคัญ คือ อาเซียน