ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ได้เห็นชอบและมีคำสั่งแต่งตั้ง นายวีระพงศ์ มาลัย เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับนายวีระพงศ์ มาลัย จบการศึกษา ปริญญาเอกด้าน International Business ปริญญาโท 2 สาขา ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ และด้านบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีด้านการตลาด (เกียรตินิยม) โดยที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนา และสร้างองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เติบโตมั่นคง และประสบความสำเร็จจำนวนมาก อาทิ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการคณะกรรมการบริหารกิจการสถานสถานุบาลกรุงเทพมหานคร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ภายใต้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ผู้บริหารในภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านค้าปลีกและจัดจำหน่าย ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม เป็นต้น