ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผย ว่าในโอกาสที่ บสย. ก้าวสู่ปีที่ 29 ของการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในปี 63 นี้ บสย. ประกาศปรับโครงสร้างตามแผน Transformation เพื่อยกระดับองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการทำงาน ให้เหมาะกับบริบทใหม่ ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตามแผนวิสาหกิจของ บสย. โครงสร้างองค์กรใหม่ ประกอบด้วย 6 สายงาน ได้แก่ 1.สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ 2.สายงานปฏิบัติการ 3.สายงานการเงิน 4.สายงานสารสนเทศและดิจิทัล 5.สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ และ 6.สายงานสนับสนุน ประกอบด้วยผู้บริหารสายงาน ดังนี้

1. นายวิเชษฐ วรกุล ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ
2. นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
3. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน
4.นายฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสารสนเทศและดิจิทัล
5.นางดุสิดา ทัพวงษ์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์
6.นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน
สำหรับฝ่ายที่ขึ้นตรงกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ประกอบด้วย ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ

โดยทั้ง 6 สายงาน จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลแบบเชิงรุก ตอบโจทย์ ยืดหยุ่น และแม่นยำ โดยนำกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวมาปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้รวดเร็ว ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน“ ด้วย 5 ยุทธศาสตร์ เช่น พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ค้ำประกันที่หลากหลาย และมีเครื่องมือ Credit Scoring เพื่อช่วย SMEs แต่ละกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น (Credit Accelerator)