น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ชี้แจงมติที่ประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ต่อมาตรการเยียวยาของรัฐบาลที่ต้องใช้เงิน 600,000 ล้านบาทจาก พรก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ว่า หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการเยียวยาและดำเนินการช่วยเหลือมาจนถึงวันนี้ พรรคเพื่อไทยยังได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจากประชาชนทั่วประเทศว่า ผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากยังไม่ได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ ดังนั้นเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างถ้วนหน้า พรรคเพื่อไทยจึงขอยืนยัน จุดยืนในการใช้เงิน 600,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยาประชาชนดังนี้ 1. กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท/3เดือน ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ให้รัฐบาลต้องดำเนินการชดเชยให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยด่วน และเชื่อว่ารัฐสามารถผ่อนปรนมาตรการและขยายความช่วยเหลือตามความเป็นจริงได้ถึง 20 ล้านคน 2. กลุ่มเกษตรกร ประมาณ 7ล้านครอบครัว ขอเรียกร้องให้ชดเชยเงินเกษตรกรเป็นเงิน 35,000 บาท/ครอบครัว 3. กลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 11 ล้านคน ขณะนี้ยังไม่ได้รับการชดเชยอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียกร้องให้ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ให้ครบถ้วนโดยด่วนที่สุด 4. กลุ่มเปราะบางทางสังคม ได้แก่ คนไร้สัญชาติ ผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ยังตกสำรวจและไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแล จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสำรวจและดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบโดยด่วน

ทั้งหมดที่พรรคเพื่อไทยเสนอนั้น ยังไม่เกินกว่ากรอบเงินกู้ 600,000 ล้านบาท และสามารถเยียวยาให้กับผู้เดือดร้อนได้ทุกกลุ่มโดยถ้วนหน้า แต่รัฐบาลต้องรีบชดเชยให้กับผู้ที่ตกสำรวจ รัฐบาลต้องใช้มาตรการเชิงรุก ด้วยการใช้กลไกรัฐที่มีอยู่ทั่วประเทศ ก่อนที่จะมีปัญหามากกว่านี้