นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการราคากลาง เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ข้อ 5.8 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขาก่อสร้างกำหนด ที่ออกโดย ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ กรณีเป็นผลงานของเอกชน จะต้องยื่นสำเนาสัญญาจ้างและหลักฐานการชำระภาษีของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขอขึ้นทะเบียนประกอบด้วย

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (คณะกรรมการราคากลาง) จึงได้กำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง โดยแยกเป็นกรณีนิติบุคคลเดียว และกรณีกิจการร่วมค้า และการระบุประเภทงานก่อสร้างในหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ให้ระบุสาขาตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ซึ่งในขณะนี้มีจำนวน 7 สาขา ประกอบด้วย สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล และสาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ

“การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้การออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถนำหลักฐานดังกล่าวมายื่น เพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ทั้งนี้ ตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างดังกล่าวให้ใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้าง ที่หน่วยงานของรัฐลงนามตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว