ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการตํารวจ แทนตําแหน่งที่ว่าง  ความว่าตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้ง นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการตํารวจ นั้นเนื่องจาก นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการตํารวจเพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร เป็นกรรมาธิการแทน จึงประกาศให้ทราบทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร