ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างให้ทำงานอันเนื่องมาจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือ หยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการซึ่งทำให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบและไม่ได้รับค่าจ้างสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับ คือ สิทธิกรณีว่างงานร้อยละ62 ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วัน ว่า ล่าสุดได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เร่งจ่ายเงินให้ผู้ว่างงานที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ให้แล้วเสร็จภายใน15 พฤษภาคมนี้ ขณะนี้ได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน 49,223 ราย เป็นเงินจำนวน 2,563 ล้านบาท และมีลูกจ้างที่ว่างงาน จำนวน 289,104 ราย ที่ยังรอนายจ้างจำนวน 50,000 แห่ง เข้ามารับรองสิทธิ ซึ่งกลุ่มนี้ สำนักงานประกันสังคมและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจะส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังนายจ้างขอให้เข้ามารับรองการหยุดงานของลูกจ้าง ภายใน 8 พฤษภาคมนี้ ไม่เช่นนั้นจะถูกปฏิเสธการรับเงิน แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ ในวันที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไป ที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดที่ลูกจ้างทำงานอยู่

ทั้งนี้ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เป็นร้อยละ75 ของค่าจ้างรายวัน ยาวไปจนถึงสิ้นปี จากเดิมที่จ่าย ร้อยละ62 ของค่าจ้างรายวัน เพียง 3 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งจากผลของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้วจะแย่ลงและอาจมีผู้ตกงานเพิ่มขึ้นนอกจากเสนอ ครม.ช่วยลูกจ้างแล้ว นายจ้างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงเตรียมเสนอลดอัตราการเงินจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเหลือเพียงร้อยละ 1 จากเดิมที่จ่ายร้อยละ4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะแค่ลูกจ้าง