นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 264,969 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 7.64 แบ่งเป็นการส่งออก 187,564 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 5.42 และการนำเข้า 77,405 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 12.61 ซึ่งเกินดุลการค้า 110,159 ล้านบาท

โดย มาเลเซีย ยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มูลค่า 56,475 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.78 รองลงมาคือ สปป.ลาว มูลค่า 42,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 กัมพูชา มูลค่า 48,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.01 และเมียนมา มูลค่า 48,167 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 2.90 และขณะที่การค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้ เริ่มดีขึ้นหลังจากจีนเปิดประเทศ

โดยสถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในภาพรวมนั้น เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขยายวงกว้างไปในหลายๆ ประเทศ ซึ่งยังคงเกิดวิกฤตอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านยังคงได้รับผลกระทบ ทั้งทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสาเหตุที่สำคัญมาจากการปิดจุดผ่านแดนถาวรของไทยจากเดิมมีจำนวน 42 จุด แต่เปิดจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 25 จุดทั่วประเทศ จึงทำให้เหลือช่องทางในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านน้อยมาก จึงทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยกรมการค้าต่างประเทศจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามแนวชายแดนด่านทั่วประเทศ และที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนของไทยมาโดยตลอด เพื่อรักษาระดับการค้าไว้ไม่ให้ทรุดตัวมากนัก