นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยกรณีมีข่าวสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกมาระบุว่า แขวงทางหลวงยโสธร สังกัดกรมทางหลวง กำลังดำเนินโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ตอน ยโสธร-บ้านย่อ ระหว่าง กม.182+600 ถึง กม.185+000 ซึ่งจะต้องมีการตัดโค่นต้นยางนาขนาดใหญ่ ออกไปจากแนวถนนดังกล่าวหลายสิบต้น โดยได้ดำเนินการตีตราประทับ เพื่อเตรียมดำเนินการตัดโค่นต้นยางนานั้น กรมทางหลวง ขอยืนยันข้อเท็จจริงว่า กรมทางหลวงได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงยโสธร ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อขอยกเลิกโครงการปรับปรุงถนนดังกล่าว

สำหรับที่มาของการเริ่มต้นโครงการนี้เกิดขึ้นมาจาก คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้ยางนาขนาดใหญ่จำนวนหลายต้น บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงยโสธร จึงได้เสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นมา และกลุ่มจังหวัดได้พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมแล้ว ซึ่งแต่ละโครงการเกิดจากความต้องการของกลุ่มจังหวัดเอง

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้น การเตรียมความพร้อมโครงการเท่านั้น โดยแขวงทางหลวงยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ได้ทำการสำรวจต้นไม้หวงห้ามที่ติดขัดงานก่อสร้างในเขตทางหลวง เพื่อจะได้ทำหนังสือขออนุญาตตามระเบียบ แต่ได้พิจารณายกเลิกโครงการไปก่อน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ทางแขวงทางหลวงยโสธร ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตัดต้นไม้ในเขตทางหลวงที่ติดขัดงานก่อสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลและแจกแบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณที่จะมีโครงการก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันว่ากรมทางหลวงปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เสมอ