นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลงพื้นที่ร้านหมูทอดเจ๊จง ร้านอาหารชื่อดังที่เปิดขายมากว่า 17 ปี มีลูกค้าและผู้ให้บริการรับส่งอาหารซื้ออาหารเป็นจํานวนมาก โดย สคบ. เล็งเห็นถึงความสําคัญของการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างความปลอดภัยจากการใช้บริการจัดส่งอาหาร และพัสดุ ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันประกอบกับมาตรการ Work from Home ส่งผลให้จํานวนการสั่งซื้อสินค้าประเภทอาหารและบริการจัดส่งอาหารเพิ่มสูงขึ้น

โดยสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุจํานวน 17 ราย จัดทําปฏิญญาความร่วมมือในการกําหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ การคัดกรองผู้ให้บริการ การจัดทําฐานข้อมูลการบริการเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง มาตรการที่พึงปฏิบัติในการรับ-ส่งอาหาร และพัสดุ มาตรการในการป้องกันการติดและแพร่กระจายเชื้อ และการแสดงราคาสินค้า รวมทั้งอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการให้บริการให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมถึงไม่ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะทําให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริการจัดส่งอาหารและพัสดุขั้นสูงสุด และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ประสงค์จะลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนี้ร้านหมูทอดเจ๊จงเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ทําข้าวกล่องแจกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานประจําสถาบันบําราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี วันละ 800 กล่อง เพื่อเป็นกําลังใจทีมแพทย์และพยาบาล ในการปฏิบัติหน้าที่สู้ไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงทําข้าวกล่องแจกประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนใกล้เคียงจํานวน 7 ชุมชน วันละ 700 กล่อง

ทั้งนี้นายเทวัญ กล่าวว่า การลงพื้นที่ร้านหมูทอดเจ๊จงครั้งนี้ เป็น 1 ในร้านค้า 17 ราย ที่ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือในการกําหนด มาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีความปลอดภัย ทั้งการจัดบรรจุภัณฑ์ การเตรียมอาหาร โดยพนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือ และจัดตั้งเจลล้างมือสำหรับลูกค้า โดยนายเทวัญยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าของร้านที่มีจิตกุศลร่วมมอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ และยกย่องเป็นร้านค้าตัวอย่าง