ผู้สื่อข่าว ไทยแทบลอยด์ รายงานว่า สำนักงานเขตพญาไท จัดตั้งจุดคัดกรองให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริเวณทางขึ้นอาคาร โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น. พร้อมทั้งจัดเส้นทางเข้า-ออกสำนักงานเขตให้เหลือเส้นทางเดียว เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตพญาไทได้เน้นย้ำให้มีการติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดบริการประชาชนของทุกฝ่ายในสำนักงานเขต และทำความสะอาดโดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเขตบางคอแหลม ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อเป็นการคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ บริเวณชั้น 1 ของสำนักงานเขต เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดเส้นทางเข้า-ออกให้เหลือทางเดียวเพื่อสะดวกต่อการควบคุมโรคฯ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID -19)

เขตหลักสี่ ประชุมหารื้อแนวทางการจัดการข้อมูลของผู้ป่วย ผู้ถูกแยกกัก กักกัน แยกไว้สังเกตอาการ ในพื้นที่เขตหลักสี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เกิดความสับสน หรือเกิดความวุ่นวายขึ้นในกรณีที่มีการระบาดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็วละทันท่วงที

วันทึ่ 17 เมษายน 2563 เวลา 02.00 – 04.00 น. เทศกิจเขตปทุมวัน ปฏิบัติภารกิจประจำด่านตรวจห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืน (Curfew) ตามการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค วิด 19 ร่วมกับ สน.ปทุมวัน ณ ด่านตรวจแยกเฉลิมเผ่า เขตปทุมวัน

สำนักงานเขตบางแคดำเนินการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคลากรของสำนักงานเขตบางแคและประชาชนผู้มาติดต่อราชการก่อนเข้าอาคาร โดยกำหนดจุดคัดกรองบริเวณเชิงบันไดทางเข้าอาคารสำนักงานเขตบางแค (หน้ามุข) ทั้งนี้จะตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่จะเข้ามาภายในสำนักงานเขตบางแค แม้จะผ่านการตรวจคัดกรองมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตาม เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ใช้บริการ

เขตตลิ่งชันเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตตลิ่งชัน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ ลานด้านหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชัน ในส่วน Bangkok Fast & Clear (BFC) และฝ่ายทะเบียนเขตตลิ่งฃชัน จัดที่นั่งรอรับบริการโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมคำนึงมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตบางบอน ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อปพร. ประชาชนจิตอา กอ.รมน. และ ขสมก. ณ จุดตรวจฯ บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.ซอย 92 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน

เขตพระนคร ตรวจคัดกรองผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมีการวัดไข้ บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เขตบางกอกน้อยร่วมพิธีมอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) จึงมีพระบัญชาโปรดให้จัดตั้งโรงทานในวัด มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ในการนี้ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย และภาคีเครือข่าย จึงได้มอบสิ่งของจำเป็นแก่ชุมชนและมอบข้าวสารแก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่อาศัยบริเวณริมทางรถไฟ เขตบางกอกน้อย

เขตบางกอกใหญ่ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทุกเช้า ในจุดที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสทุกชั้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)