นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง การจัดการแก้ปัญหา “โควิด-19” ที่มีผลกระทบต่อหลากหลายมิติของสังคม ว่าคิดว่าสถานการณ์วันนี้ เป็นการแก้ไขปัญหายังไม่เป็นระบบ มองปัญหาไม่ครบถ้วน ขาดการบูรณาการระหว่างกระทรวงต่างๆ ทำให้วันนี้การช่วยเหลือประชาชนที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน จึงอยู่ในสภาพขาดๆ เกินๆ สะท้อนความทั่วถึงที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องระดมทรัพยากร บุคลากรทุกภาคส่วน มาร่วมคิด วางแผน กำหนดมาตรการทุกระบบ เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตในภาวะเร่งด่วน รวมถึงต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจด้วย

ส่วน”ผู้นำ”ต้องบริหารภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วยการนำที่เข้มแข็ง การทำงานเป็นทีม และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นระบบ อย่าบริหารสถานการณ์วิกฤตรอบด้านด้วย “วิสัยทัศน์สั้น” เพราะไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์และพร้อมให้ความร่วมมือได้ รวมทั้งต้องกล้าปรับงบประมาณที่ยังไม่มีความจำเป็นต่อสถานการณ์วิกฤต เปลี่ยนมาเพื่อใช้ในการดูแล เยียวยาชีวิตของประชาชน

สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ รัฐบาลยังไม่ได้มองเห็นถึงรากของปัญหาที่แท้จริง อย่ามองปัญหาจากจอคอมพิวเตอร์ แต่ต้องมองปัญหาให้เห็นความเป็นจริงของประชาชน โดยต้องเปิดหู เปิดใจรับฟังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลไร้ความสามารถและไม่อาจจัดการหรือสร้างเสริมชีวิตให้สมดุลดังกล่าวได้ คนไทยอาจมิได้ตายเพราะ ”โควิด-19” แต่อาจตายเพราะพิษร้ายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพราะความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารของ “ผู้นำ”