พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่1/2563 โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร เป็นประธานคณะกรรมการภายใต้กลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ 13 มี.ค.63 และมีการพิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนฯ เพื่อผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุเป้าหมาย โดยที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ซึ่งพล.อ.ประวิตร มีการกำชับกับคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและเชื่อมโยงกับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุม แนวทางการพัฒนา(แผนระดับที่ 3) รวมถึงให้มีการรายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า งานด้านความมั่นคงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีเป้าหมาย คือประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุขและยั่งยืน จึงขอให้คณะกรรมการและทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับสถานการณ์โควิด-19 เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะกระทบกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงต้องมีแผนงาน และปฏิบัติงานให้ครอบคลุมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน