บรรยากาศเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์วันแรกผ่านเว็บไซด์ธนาคารออมสิน เพื่อขอสินเชื่อวันแรก ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จนระบบไม่สามารถรองรับได้ในช่วงเวลา 08:30 น. และล่าสุดสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ โดยทางธนาคารเน้นย้ำการลงทะเบียนให้ทำผ่านเว็บไซด์เท่านั้นไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา

สำหรับสินเชื่อดังกล่าวมีวงเงิน รวม 40,000 ล้านบาท สําหรับ “ผู้มีอาชีพอิสระ” ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชําระคืน นานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชําระเงินกู้ 6 งวดแรก โดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ

และสินเชื่อสําหรับ “ผู้มีรายได้ประจํา” ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ให้ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกัน สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน