พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคอนเฟอเรนซ์คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีการรับทราบสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และแนวทางการดำเนินงาน ด้านการผังเมืองของประเทศ ได้แก่ ผังนโยบายระดับประเทศ, ผังนโยบายระดับภาค, ผังนโยบายระดับจังหวัด และผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ รวมถึงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติตามมาตรา 71(4)

โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบร่างระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งผู้แทนสภาผู้แทนสมาคม ผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. ….และ เรื่องการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในขณะนี้ประเทศยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างสุดความสามารถ เพื่อนำประเทศไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ แต่ภารกิจด้านอื่นๆ ของประเทศก็ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ประเทศได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ ที่กรรมการได้ให้ไว้ในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและขอให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขาฯนำข้อเสนอแนะนำดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการฯในโอกาสที่เหมาะสม

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติครั้งแรกในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการผังเมืองของประเทศต่อไป