สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดตัวศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ภาคอุตสาหกรรม หรือ F.T.I. COVID-19 Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้ทราบ ถึงการดำเนินงานช่วยเหลือในด้านต่างๆ พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสถานประกอบการ

โดยคณะกรรมการบริหาร BCP ส.อ.ท. ป้องกันภัย COVID-19 ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ผ่านเว็บไซต์ F.T.I. COVID-19 Center (https://www.fti.or.th/covidinfo) โดยมีการจัดแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 กลุ่มหลัก เพื่อให้สามารถค้นหาคำตอบหรือสอบถามรายละเอียดและข้อเสนอแนะได้ตามหมวดหมู่คำถามที่ต้องการ ได้แก่ ประกาศคำสั่งภาครัฐ, มาตรการด้านสุขอนามัย, มาตรการด้านโลจิสติกส์, มาตรการด้านการเงิน, มาตรการด้านแรงงานและนายจ้าง พร้อมทั้งยินดีรับข้อเสนอแนะจากสมาชิก และผู้ประกอบการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวนี้ยังเชื่อมไปยังหน้า Facebook สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น Social Media หลักของ ส.อ.ท. อีกช่องทางหนึ่งด้วย

นอกจากเว็บไซต์ข้างต้นแล้ว ส.อ.ท. ยังเพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารและอำนวยความสะดวกในการเข้าค้นหาข้อมูลที่หลากหลายให้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ จึงได้มีการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน Rich Menu ใน Line Official ของ ส.อ.ท. @ftithailand ซึ่งเป็นแถบเมนูลัดในการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูล COVID-19 พร้อมด้วยเมนู Chatbot ที่คอยบริการตอบคำถามให้แก่ผู้ใช้งานด้วย สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ Add Line ติดตามศูนย์ข้อมูล COVID-19 ภาคอุตสาหกรรม สามารถ Add Line ได้ที่ @ftithailand