นายสุพพัต อ่องแสงคุณ โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย พร้อมผู้แทนสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ได้เข้าพบและมอบเงินจำนวน 4,050,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวแทนรับมอบและได้ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวฯ ให้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงความขอบคุณ ทั้ง 2 สมาคม ที่ได้แสดงความตั้งใจและเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล โดยเงินจำนวนดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทยให้อยู่ในวงจำกัด และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป