ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้ความไว้วางใจบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลให้ความคุ้มครองพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทั่วประเทศ โดยได้รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) แบบกลุ่ม จากดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและคำนึงถึงสุขภาพอนามัย รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทั่วประเทศ ที่อาจจะมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถ.พระราม 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
โดยกรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งให้การคุ้มครองในเรื่องการเจ็บป่วยด้วย
ภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จำนวน 500,000 บาท และการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จำนวน 50,000 บาทต่อปี