เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือวิทยุในราชการตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007.35/922 ลงวันที่ 30 มี.ค. ถึงผู้รับปฎิบัติ ผบช.น. ภ.1-9 ก. ปส. ทท. สตม. ส. ตชด. และ สยศ.ตร. ผู้รับทราบ นรม. และมรว.กห. จตช. รองผบ.ตร. และผู้ช่วยผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ใจความว่า

1.อ้างถึง

1.1 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 76/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นรม. เป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

1.2 ข้อสั่งการ นรม. ในการประชุมบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.63 เวลา 09.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

2. ด้วยปัจจุบันข้าราชการตำรวจ มีภารกิจในการสนับสนุนเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสกระทำความผิด สร้างความเดือดร้อนและซ้ำเติมประชาชน ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ทุกหน่วยดำเนินการดังนี้

2.1 ให้เพิ่มความเข้มในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการตัดช่องโอกาสในการกระทำความผิดของมิจฉาชีพและผู้ไม่หวังดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่กระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น การรวมตัวแข่งรถในทาง การขับขี่รถขณะเมาสุรา หรือการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นต้น

2.2 สภาพปัญหาเศรษฐกิจทำให้เกิดอัตราการว่างงาน ส่งผลต่อแนวโน้มของการเกิดอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น จึงให้ทุกหน่วยดำเนินมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพ

2.3 ดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับผู้ที่ก่ออาชญากรรมที่เป็นการซ้ำเติมประชาชนทุกประเภท เช่น การกักตุนสินค้าและบริการ การกู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น หลอกลวงขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การเผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอม (Fake News) เป็นต้น

2.4 บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด