ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “1 ปีหลังการเลือกตั้งทั่วไป” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 และ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,275 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส. ในช่วงที่ผ่านมา 1 ปี หลังการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562

โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 พบว่า ร้อยละ 36.99 ระบุว่า ส.ส.ส่วนใหญ่แสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ากันไปมา และชอบอ้างประชาชน , ร้อยละ 33.33 หลังการเลือกตั้ง ส.ส. หายหน้าไปเลย, ร้อยละ 28.80 ส.ส. ส่วนใหญ่มัวแต่ต่อสู้กันเพื่อแย่งตำแหน่ง และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 3 เดือนหลังการเลือกตั้ง พบว่าสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ากันไปมา และชอบอ้างประชาชน มีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 34.13 ระบุ ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองอื่น ,ร้อยละ 33.10 ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองเดิมที่เคยเลือก, ร้อยละ 11.93 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ยังไม่ตัดสินใจ ขอดูนโยบายของพรรค ความรู้ความสามารถของตัว ส.ส. และดูว่า ส.ส. ที่จะเลือกอยู่พรรคไหน และ ร้อยละ 10.42 ระบุ ไปเลือก แต่ไม่ลงคะแนนให้ใคร (Vote No) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 3 เดือนหลังการเลือกตั้ง พบว่า สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองเดิมที่เคยเลือก มีสัดส่วนลดลง ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองอื่น รวมถึง ไปเลือก แต่ไม่ลงคะแนนให้ใคร (Vote No) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น